Duża ilość terenów leśnych w gminach członkowskich  NGR oraz przede wszystkim Dolina Noteci ze swoimi unikalnymi walorami przyrodniczymi sprawiają, że obszar NGR jest idealnym miejscem dla miłośników przyrody. Przyroda jest chroniona na różne sposoby, począwszy od Drawieńskiego parku Narodowego, przez liczne obszary siedliskowe i ptasie, obszary chronionego krajobrazy, rezerwaty przyrody po użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Obszary leśne nad Drawą i Gwdą, rozległe łąki nadnoteckie, głębokie doliny rzeczne, torfowiska a nawet wydmy spotkamy na obszarze NGR. Spośród przedstawicieli rodzimej fauny najbardziej spektakularnym jest żubr, widywany w okolicach Krzyża i Trzcianki, wrażenie robią liczące tysiące sztuk stada gęsi i żurawi. Liczne ekosystemy wodne, leśne, bagienne dzięki ochronie mogą funkcjonować w niezakłócony ingerencją człowieka sposób.